Skip to content Skip to navigation

Том XXIX, 2004, № 2

Съпоставителни изследвания

Елена Стоянова – Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език ... 5–17

Татьяна Голосова (Симферополь) – Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте ... 18–27

Том: 
29
Година: 
2004
Книжка: 
2