Skip to content Skip to navigation

Том XXIX, 2004, № 1

Съпоставителни изследвания

Борислав Попов – Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни ... 5–23

Катажина Воян (Гданьск) – Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни ... 24–35

Том: 
29
Година: 
2004
Книжка: 
1