Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 50 results:
Filters: Author is Николова  [Clear All Filters]
2004
Николова, Н., 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.125–135.
Николова, С., 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), pp.3–41.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
2001
Николова, Н. & Черипкова, М., 2001. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.5–21.
2000
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
1996
Николова-Новакова, И., 1996. Първи колоквиум Chronos. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), pp.126–128.

Pages

Subscribe to Syndicate