Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Черипкова, Мария  [Clear All Filters]
2001
Николова, Н. & Черипкова, М., 2001. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.5–21.
Subscribe to Syndicate