Skip to content Skip to navigation
Петрова, К. & Алексова, К. авт-ри, 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. В Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
Petrova, K. авт, 2004. WordNet as a Tool for Linguistic Research and Foreign Language Teaching. В International conference «ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ» "LITERACY IN THE NEW MILLENNIUM", 31 October - 2 November 2002, Patras, Greece. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Петрова, К. авт, 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.
Petrova, K. авт, 2002. Bulgarian WordNet as a Source for (Psycho)linguistic Studies. В Litora psycholinguistica (Психолингвистични брегове). София: Сема РШ, с-ци 339–344.
Nikolov, T. & Petrova, K. авт-ри, 2001. A Core of Bulgarian WordNet for Nouns. Humans and Computer. Verbal communication and interaction via computer. В T. Slama-Cazacu, ред 9-th International conference of GRLA-RWCAL, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Constanţa: Europolis, с-ци 279–296.
Nikolov, T. & Petrova, K. авт-ри, 2001. Towards Building Bulgarian WordNet. В G. Angelova и съавт., ред-ри Euroconference Recent Advances in Natural Language Processing.Proceedings. Tzigov Chark, Bulgaria, 5-7 September, 2001. John Benjamins, с-ци 199–203.

Тематична мрежа: Балкански регионални информационни центрове за повишаване на осведомеността и за стандартизация на лингвистичните ресурси

Увод

Предлагаме на вашето внимание информация за един от наскоро приключилите проекти в областта на компютърната лингвистика, с което се надяваме да бъдем полезни в намирането на информация, дублирана на английски и български език, за всички интересуващи се от очертаната по-нататък проблематика.

Altbauer, M. авт, 1971. Psalterium Sinaiticum. An 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine’s Monastery, Mt. Sinai, Skopje: Македонска академија на науките и уметностите.
Altbauer, M. авт, 1979. Zum Wortschatz des „Psalterium sinaiticum“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), с-ци60–63.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS