Skip to content Skip to navigation
Abicht, R. авт, 1894. Quellennachweise zum Codex Suprasliensis. Archiv für slavische Philologie, 16, с-ци140–153.
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
Велчева, Б. авт, 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. В В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 531-534.
Lindblom, B. & Studdert-Kennedy, M. авт-ри, 1967. On the role of formant transitions in vowel recognition. Journal of the Acoustical Society of America, 42, с-ци830-843.
Lindblom, B. & Studdert-Kennedy, M. авт-ри, 1991. On the role of formant transitions in vowel recognition. В R. D. Kent J. Miller & Atal, B. S., ред-ри Papers in speech communication: Speech perception. New York: Acoustical Society of America, с-ци 501-514.
Barlieva, S. авт, 2001. Eine Handschrift des Byzantinischen Rechts aus der Sammlung des staatlichen Historischen Museums in Moskau (GIM, Syn.gr.286). В К. Косев, ред В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 94-99.
Стоянов, И. авт, 1999. История на българското Възраждане, Велико Търново: Абагар.
Цибранска, М. авт, 1995. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци91–98.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS