Skip to content Skip to navigation
Nikolov, T. & Petrova, K. авт-ри, 2001. A Core of Bulgarian WordNet for Nouns. Humans and Computer. Verbal communication and interaction via computer. В T. Slama-Cazacu, ред 9-th International conference of GRLA-RWCAL, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Constanţa: Europolis, с-ци 279–296.
Nikolov, T. & Petrova, K. авт-ри, 2001. Towards Building Bulgarian WordNet. В G. Angelova и съавт., ред-ри Euroconference Recent Advances in Natural Language Processing.Proceedings. Tzigov Chark, Bulgaria, 5-7 September, 2001. John Benjamins, с-ци 199–203.

Тематична мрежа: Балкански регионални информационни центрове за повишаване на осведомеността и за стандартизация на лингвистичните ресурси

Увод

Предлагаме на вашето внимание информация за един от наскоро приключилите проекти в областта на компютърната лингвистика, с което се надяваме да бъдем полезни в намирането на информация, дублирана на английски и български език, за всички интересуващи се от очертаната по-нататък проблематика.

Altbauer, M. авт, 1971. Psalterium Sinaiticum. An 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine’s Monastery, Mt. Sinai, Skopje: Македонска академија на науките и уметностите.
Altbauer, M. авт, 1979. Zum Wortschatz des „Psalterium sinaiticum“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), с-ци60–63.
Altbauer, M. авт, 1992. An East Slavic sinodik from the Sinai, Köln: Böhlau.
Allen, W.S. авт, 1953. Phonetics in Ancient India, London ; New York: Oxford University Press.
Allen, R.F. авт, 1977. On the Derivational Pattern of the Bulgarian Verb. The Slavic and East European Journal, 21, с-ци378–384.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS