Skip to content Skip to navigation
Фром, Е. авт, 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Фройд, З. авт, 1991. Ерос и култура, Плевен: Евразия-Абагар.
Кръстева, Ю. авт, 1997. Времето на жените. В П. Дамянова и съавт., ред-ри Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с-ци 16-40.
Константинов, К. авт, 1991. Кръв 3rd изд, София: Хемус.
Ериксън, Е. авт, 1996. Идентичност, младост и криза, София: Наука и изкуство.
Вайнингер, О. авт, 1991. Пол и характер, София: ИК „Ренесанс“ към ДФ „Декарт“.
Велчева, Б. авт, 1964. Показателни местоимения и наречия в новобългарските дамаскини от XVII и XVIII век. Известия на Института за български език, 10, с-ци159–233.
Василев, В.П. авт, 1980. Дамаскините в българската книжовна традиция. В Е. Георгиева, Тодорова, Н., & Иванова-Мирчева, Д., ред-ри Вековни български езикови традиции. София: Народна просвета, с-ци 107–110.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS