Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 62 results:
Filters: Author is Иванова  [Clear All Filters]
Journal Article
Иванова, Д., 2012. Юбилейна годишнина на Боряна Велчева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), pp.69–78.
Иванова, К., 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), pp.7–24.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Иванова, К., 1997. Петко Славейков (1827-1895). Българска реч, 3(3–4), pp.39–44.
Иванова, Н., 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.58–62.

Pages

Subscribe to Syndicate