Skip to content Skip to navigation

Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в. (І част)

TitleНеизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в. (І част)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue2
Pagination16–32
Citation KeyИванова1992
Subscribe to Syndicate