Skip to content Skip to navigation

Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид

TitleПалеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМострова, Т, Иванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume{ХХХII}
Pagination105–124
Citation KeyМострова2008a
Subscribe to Syndicate