Skip to content Skip to navigation

Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид

TitleПалеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМострова, Т, Иванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue4
Pagination105–124
Citation KeyМострова2008
Subscribe to Syndicate