Skip to content Skip to navigation

Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в. (ІІ част)

TitleНеизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в. (ІІ част)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue3
Pagination37–40
Citation KeyИванова1993a
Subscribe to Syndicate