Skip to content Skip to navigation

Съвременните съответствия на старобългарските гласни в голобърдовския говор в Албания

TitleСъвременните съответствия на старобългарските гласни в голобърдовския говор в Албания
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsХристова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue1
Pagination93–104
Citation KeyХристова2012
Subscribe to Syndicate