Skip to content Skip to navigation

Две неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов)

TitleДве неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsХристова-Шомова, И
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination119–130
Publication Languagebul
Citation KeyХристова-Шомова2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate