Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Sels, L., 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. In Л. Тасева et al., eds. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, pp. 301–308.
В
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
К
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Йовчева, М., 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), pp.37–71.
М
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Ц
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Subscribe to Syndicate