Skip to content Skip to navigation

Преводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека

TitleПреводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsТасева, Л, Йовчева, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue4
Pagination40–52
Citation KeyТасева1995a
Subscribe to Syndicate