Skip to content Skip to navigation

Теоретични въпроси на езикознанието / Problems of Theoretical Linguistics

Бояджиев, Ж. авт, 1995. Езикът като система и/или структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), с-ци27–30.
Бояджиев, Ж. авт, 1984. Клас и род. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци37–47.

Страници

Subscribe to Теоретични въпроси на езикознанието / Problems of Theoretical Linguistics