Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Гилин, Рогер  [Clear All Filters]
1982
Гилин, Р. авт, 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци16–22.
Subscribe to Синдикирай