Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Том Книжка
Вапорджиев Веселин Четвърта конференция по български език и литература 1985 10 1
Вархол Стефан Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика 2001 26 1
Васева Иванка Наречия с суффиксом субъективной оценки в русском и болгарском языках 1977 2 6
Васева Иванка Лятна школа по теория и критика на превода 1981 6 1
Васева Иванка Теорията на превода като наука 1978 3 1
Васева Иванка Международна конференция по теория на превода в Лайпциг 1982 7 5
Васева Иванка Полупряката реч в българския и руския език 2004 29 3
Васева Иванка Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага 1979 4 3
Васева Иванка Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване 2007 32 1
Василева Радка Библиография на трудовете на професор Божил Николов 1979 4 4
Василева Радка Павел Патев удостоен с академичните Палми 1993 18 6
Василева Радка 70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет 1995 20 2
Василева Радка Семинар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София 1987 12 3
Василева Радка Библиография на Божил Николов 1989 14 5
Василева Радка Международен колоквиум на тема Критически подходи към анализа на текст 1993 18 5
Василева Радка Международен колоквиум на тема Ролите на преподавателя, организиран от Асоциацията на преподавателите по френски език в България 1998 32 1–2
Василева Радка Научна сесия на Факултета по класически и нови филологии в София 1988 13 3
Василева Албена Прощални думи за Йосиф Симеонов 2004 29 2
Василева Радка Конференция в София на Асоциацията на преподавателите по френски език в България 1993 18 6
Василева Радка Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 1982 7 5
Василева Ирена Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст 1992 17 5
Василева Радка Изложба на италианска старопечатна литература и конференция на тема Език, литература и култура на Италия 1992 17 4
Василева Радка Национална конференция и Колоквиум с международно участие на тема Преподаването на френски език, съотнесено към образователните степени 1995 20 6
Василева Радка Научна сесия на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 1985 10 1
Васильева Татьяна Русская фразеология в болгарской аудитории 1990 15 6
Васильева Татьяна Изучение комплексных единиц словообразовательной системы русского языка в славянской аудитории 1991 16 1
Васильевич Александр Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русских и английских цветонаименований) 1983 8 5
Васильевич Александр Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ 1993 18 3–4
Вачков Веселин Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език 1997 22 2
Вачкова Кина Научен форум с актуално обществено значение 1999 24 1
Вачкова Кина Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 1979 4 6
Вачкова Кина Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009) 2009 34 3
Вачкова Кина Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици в Ополе 2002 27 2
Вачкова Кина Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага 1998 32 3–4
Вачкова Кина Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици 1998 32 1–2
Велева Маргарита Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език 1986 11 5
Велева Маргарита Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език 1985 10 1
Велева Мая Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература 1980 5 3
Велинова Милена Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици 1994 19 1
Велинова Милена 108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици 1994 19 1
Велинова Милена Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор 1995 20 6
Величкова Славка Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна 1990 15 6
Величкова Славка Колебания в лексиката на печата на CP Македония. 1980 5 1
Венедиктов Григорий Към семантичната характеристика на един рядък тип глаголи в българския език (К семантической характеристике редкого типа глаголов в болгарском языке) 1976 1 5
Венкова Валентина Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език 1996 21 3
Венкова Валентина Съществителните човек и хора в португалския и в българския език 1997 22 4
Венкова Цветомира Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна) 2007 32 2
Венкова Валентина Квантификацията на имената в португалския и в българския език 1995 20 3
Веселинова-Караниколова Иглика Първа национална младежка школа по езикознание 1980 5 3
Вечерка Радослав Арнощ Лампрехт (1919– 1985) 1985 10 6

Страници