Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Величкова  [Clear All Filters]
1990
Величкова, С. авт, 1990. Към социолингвистичната характеристика на една словообразувателна промяна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци33–36.
1980
Величкова, С. авт, 1980. Колебания в лексиката на печата на CP Македония. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци18–28.
Subscribe to Синдикирай