Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Том Книжка
Бояджиев Живко Подбрана библиография по социолингвистика (І) 1998 23 3–4
Бояджиев Живко Прощални думи за Еухенио Косериу 2003 28 1
Брезински Стефан Четвърта българо-полска конференция 1983 8 3
Брезински Стефан Няколко лексикални белоруско-български паралели. 1979 4 2
Буджишевска Ванда Из българо-румънските лексикални връзки 1989 14 3
Буров Стоян Библиография на трудовете на Станьо Георгиев 1988 13 1
Буров Стоян Библиография на научните трудове на Русин Русинов 1990 15 1
Буров Стоян Към характеристиката на категорията степен в българския език 1989 14 1
Бучуковска Антония Библиография на трудовете на Текла Сугарева 1985 10 6
Бучуковска Антония Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици) 1978 3 1
Буюклиев Иван Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици 1981 6 3–5
Буюклиев Иван Еуген Паулини (1912–1983) 1983 8 5
Буюклиев Иван Из историята на относителното подчинение в белоруски и български 1976 1 5
Буюклиев Иван Проф. Христо Кодов (1901–1982) 1983 8 1
Буюклиев Иван Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език 1979 4 2
Бъчваров Янко Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина 1987 12 6
Бъчваров Янко Из историята и дейността на Постоянния Международен комитет на славистите 1983 8 2
Бъчваров Янко Международен симпозиум на бохемистите в Прага 1980 5 3
Бъчваров Янко Румяна Милойковa (1950–1992) 1992 17 6
Бъчваров Янко Прояви на езиковата динамика в съвременния български и съвременния чешки език 1990 15 4–5
Бъчваров Янко Основни насоки в дейността на МАПРЯЛ 1986 11 4
Бъчваров Янко Четвърта конференция по превод в Прага 1982 7 1–2
Бъчваров Янко Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от нейното сформиране до края на 1975 г. 1976 1 1
Бъчваров Янко За някои особености на словореда в българския и белоруския език 1976 1 5
Бъчваров Янко Конференция за Ян Гебауер в Прага 1989 14 6
Бъчваров Янко Из дейността на Института за руски език „А. С. Пушкин“ 1983 8 2
Бъчваров Янко Конференция по въпросите на превода в Прага 1980 5 4
Бъчваров Янко Трети симпозиум на бохемистите в Прага 1987 12 1
Бъчваров Янко Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите 1983 8 1
Бъчваров Янко Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици 1978 3 3
Бъчваров Янко Прощаване с професор Светомир Иванчев 1991 16 1
Бъчваров Янко Някои аспекти на синтактичната стабилност и динамика в съвременните славянски езици 1978 3 5
Бъчваров Янко Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц 1990 15 1
Бъчваров Янко Две нови интердисциплинарни списания с лингвистична ориентация 1984 9 1
Бъчваров Янко Първи международен конгрес по българистика 1981 6 3–5
Бъчваров Янко Българистичен симпозиум в Прага 1987 12 1
Бъчваров Янко Предстояща конференция със съпоставителна тематика 1983 8 4
Бъчваров Янко Обсъждане на списание Съпоставително езикознание 1980 5 5
Бъчваров Янко Роман Мразек (1921–1989) 1991 16 1
Бъчваров Янко Реализиране на комуникативната функция на словореда в макроструктурата на текста (върху материал от българския и белоруския език) 1980 5 5
Бъчваров Янко Юбилей на Института за чешки език 1986 11 3
Бъчваров Янко Българистична конференция в Прага 1981 6 3–5
Бьоргер Гергана Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи 2008 33 3
Бютнер Уве Българо-немска конференция по българска ономастика 1991 16 2
Бютнер Уве Пета международна конференция по превод в Лайпциг 1992 17 2
Вагнерова Марта Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане 2004 29 3
Валтер Хилмар Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език 1980 5 2
Валтер Хилмар В памет на Веселин Вапорджиев 2002 27 2
Вапорджиев Веселин Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език 1980 5 6
Вапорджиев Веселин Четвърта конференция по български език и литература 1985 10 1

Страници