Skip to content Skip to navigation

Историческа лексикология / Historical lexicology

Думи със значение 'утроба' в двата превода на Протоевангелието на Яков

Протоевангелието на Яков възниква около средата на II в. сл. Хр. на гръцки език (вж. Христова 1992: 11, както и цитираната там библиография). Жанрово текстът се определя като квазиканонически апокриф, т.е. ползва се с висок авторитет наравно с официалната литература, но не е включен в канона1.

Subscribe to Историческа лексикология / Historical lexicology