Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чаушев, А., 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.120–123.
Чаушев, А., 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.142– 144.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120–129.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120-129.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120–129.
Чапек, К., 1995. Ако бях лингвист. Българска реч, 1(2), pp.39–40.
Чанева-Дечевска, Н., 1999. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в., София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Черно-бели и цветни илюстрации.
Чавдарова, Д., 2005. Как руската литература твори реалност – история и перспективи. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 221-234.
Ц
Цыхун, Г.А., 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.88–95.
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Цончев, Д., 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, pp.249–260.
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
Цонева, Д., 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.28–32.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Цонев, Б., 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Включва индекси.

Pages

Subscribe to Syndicate