Skip to content Skip to navigation

Призванието да служиш на словото. (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика)

TitleПризванието да служиш на словото. (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsЧакърова, К
JournalБългарска реч
Volume8
Issue3
Pagination10–13
Publication Languagebul
Citation KeyЧакърова2002
Subscribe to Syndicate