Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Минчева  [Clear All Filters]
1995
Минчева, А., 1995. Калки в старобългарски език. In П. Динеков, ed. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 209–212.
1991
Минчева, А., 1991. Местен падеж (Локатив). In И. Дуриданов, ed. Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, pp. 463–465.
1989
Минчева, А., 1989. За Виенския препис на Песен на песните. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(2), pp.3–22.
1987
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
1981
Минчева, А., 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.136–144.
Subscribe to Syndicate