Skip to content Skip to navigation

За особеностите на някои глаголни форми в „Описание на светите места“, поместено в Бдинския сборник от 1360 г.

TitleЗа особеностите на някои глаголни форми в „Описание на светите места“, поместено в Бдинския сборник от 1360 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsСтемпняк-Минчева, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Issue2
Pagination116–121
Citation KeyСтемпняк-Минчева1985
Subscribe to Syndicate