Skip to content Skip to navigation

Постническите слова на Исак Сирин в Киевския фрагмент от ХІІІ–ХІV век

TitleПостническите слова на Исак Сирин в Киевския фрагмент от ХІІІ–ХІV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsМинчева, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue4
Pagination–38
Citation KeyМинчева1990
Subscribe to Syndicate