Skip to content Skip to navigation

Езиковата ситуация в българските земи през ХVІІІ в. и Паисиевата „История славеноболгарская“

TitleЕзиковата ситуация в българските земи през ХVІІІ в. и Паисиевата „История славеноболгарская“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsМинчева, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume6
Issue4
Pagination37–43
Citation KeyМинчева1982
Subscribe to Syndicate