Skip to content Skip to navigation

редакционни статии

Редакционна – пролет 2016 г.

Този тематичен брой на Littera et Lingua, посветен на теориите на четенето, възникна в резултат от дискусиите и интересите на работната група по рецептивни теории към Семинара за хуманитаристи. От февруари 2015 г. на работните срещи на групата сме обсъждали текстове на Жорж Пуле, Роман Ингарден, Волфганг Изер, Кете Хамбургер, а в настоящия брой правим опит да представим (и сговорим) по-широк кръг от разнообразни подходи в теориите на литературата с основен интерес към фигурата на читателя и проблемите на естетическото въздействие.

Уводни думи на редактора

Уважаеми читатели,

Пред вас е брой с международно участие, с многообразен филологически облик; в него има текстове на български, на руски, на английски и на полски език. Представяният брой включва две групи текстове: на участници в Международния филологически форум за студенти и докторанти, проведен през ноември 2014 (включени са статии основно по проблеми на езиковото обучение и образование и Б)  други текстове, които са свързани с методически проблеми на езиковото обучение.

От редакцията – брой 1-2 за 2015 г.

Студиите в този брой се фокусират върху телеологията на езика. Първото публично обсъждане на част от тях бе на конференцията на Факултета по славянски филологии „Филологическият проект – кризи и перспективи“, провела се в Софийския университет през м. април 2015 г.

От редакцията

Уважаеми читатели,

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание броят на академичното списание Littera et Lingua, посветен на четенето и читателските практики.

Богатата хуманитаристична платформа на темата фокусира вниманието ни върху статии на учени от различни интелектуални полета – филолози, историци, културолози, философи и библиотекари.

Текстовете са обособени в тематичните рубрики „Четенето и езикът“, „Институционалното четене“ и „Четенето в историческа перспектива“. Акцентира се и върху преводни статии на чуждестранни изследователи.

За броя

Новият брой на Littera et Linguaсе появява със закъснение, но компенсира с пъстрота. Текстовете, включени  в него сме разделили в рубриките Индоевропеистика, Историческа лексикология, Химнография, Наследство и Отзиви.

Подробно за новото място на списанието Littera et Lingua и за научният портал „Св. Наум“ ще узнаете от редакционната статия на Андрей Бояджиев.

Биляна Михайлова представя съвременна реконструкция на трите индоевропейски гутурални реда.

Албена Мирчева разгръща предгръцкия лингвистичен пласт, отразен в пелагийския език.

Subscribe to редакционни статии