Skip to content Skip to navigation

Методика

Прагматическите текстове в обучението по чужд език (руски език)

Моделът за успешно обучение по чужд език е актуален, ако към езиковите знания добавим  умение да разчитаме правилно съвременните комуникативни интенции, проявени в различни сфери на общуването. В приложен план е възможно формиране на социокултурна компетенция чрез използването на прагматически текстове: кратки по обем, с популярно или информативно съдържание.

Интерактивни методи за обучение на занятията по български език със студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол, Република Италия

През последните години все повече се говори за интерактивните методи на езиково обучение. Те са известни отдавна в образованието, но днес се разглеждат като основен /приоритетен/ методически подход за чуждоезиково обучение, даващ възможност за решаване на комуникативно-познавателни задачи чрез чуждоезикова комуникация. По терминологията на методологията значението на категорията интерактивно обучение е следното:

Цели и съдържание на опитно обучение по български език на студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол

Работейки върху докторантска теза за конструиране на функционален модел за изучаване на български език в интеркултурна среда, стигнахме до изводи и формулирахме практически насоки за интерактивно обучение, които апробирахме в учебна група от студенти в университет „L‘Orientale“ в Неапол.

Нагласи на студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол за изучаване на български език – анализ на резултатите от проведена анкета

Въпросът за нагласите и мотивацията за изучаване на български език често остава извън полезрението на педагозите. Нерядко той престава да ни интересува там, където завършват занятията по педагогическа психология и не намира място в практическата учебна дейност. Работейки върху изследване по проблемите на  обучение по български език в интеркултурна среда със студенти в университет „L‘Orientale“ в Неапол, Република Италия, потърсихме отговор на въпроса за нагласите и мотивите им за неговото изучаване.

Subscribe to Методика