Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2013
Arsenijević, B. авт, 2013. Review: Rečenični fokus u engleskom i srpskom jeziku by Sabina Halupka-Rešetar. Journal of Slavic linguistics, (21), с-ци303–310.
Fitneva, S.A. авт, 2013. Review: Single and double clitics in adult and child grammar by Teodora Radeva-Bork. Journal of Slavic linguistics, (21), с-ци311–315.
Tsedryk, E. авт, 2013. Review: The syntax of Russian by John Frederick Bailyn. Journal of Slavic linguistics, (21), с-ци341–357.
Dall’Aglio, F. авт, 2013. The Second Bulgarian Kingdom and the Latin Empire of Constantinople: A General Overview. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци109–117.
Janda, L.A. & Ljashevskaja, O.'gaN. авт-ри, 2013. Semantic Profiles of Five Russian Prefixes: po-, s-, za-, na-, pro-. Journal of Slavic linguistics, (21), с-ци211–258.
Пацева, М. авт, 2013. Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Дерменджиева, Н. авт, 2013. Без упойка, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Калдиева-Захариева, С. авт, 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Попов, К. авт, 2013. Българското слово. Българска реч, 19(3), с-ци5 – 7.
Мичева, В. авт, 2013. В памет на проф. Евгения Ивановна Дьомина. Българска реч, 19(3), с-ци103 – 107.
Захариева, Й. авт, 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. В Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ. София: За буквите – О писменьхь, с-ци 660–669.
Тишева, Й. и съавт. авт-ри, 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.

Страници

Subscribe to Синдикирай