Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6248 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тилков, Д. & Мишева, А. авт-ри, 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци3–10.
Тилков, Д. авт, 1977. Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(1–2), с-ци237–239.
Тимко, Н.В. авт, 2010. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 1, с-ци61-66.
Тимонина, Е. авт, 1978. Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци45–57.
Тимонина, Е. авт, 1983. Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци5–25.
Тихова, М. авт, 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци45–52.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Тишева, Й. авт, 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), с-ци36–38.
Тишева, Й. авт, 1998. Пак за езика на вестниците. Българска реч, 4(3–4), с-ци27–29.
Тишева, Й. авт, 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч, 7(2), с-ци7–8.
Тишева, Й. & Шопов, Р. авт-ри, 2005. Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 594-615.
Тишева, Й. авт, 2007. Нов учебник по български език за чужденци. Българска реч, 13(2), с-ци152–156.
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Й. авт, 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци104–117.
Тишева, Й. авт, 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч, 3(1–2), с-ци27–29.
Тишева, Й. авт, 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), с-ци5–15.

Страници

Subscribe to Синдикирай