Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Author is Легурска  [Clear All Filters]
2007
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 2007. За сигмите. Българска реч, 13(3), с-ци20–24.
1998
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 1998. Защо тя, а не той?. Българска реч, 4(1), с-ци35–36.
1997
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 1997. Баба Марта. Българска реч, 3(1–2), с-ци56–57.
Златанов, И. & Легурска, П. авт-ри, 1997. О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци5–17.
1993
Легурска, П. авт, 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци18–24.
1985
Легурска, П. & Златанов, И. авт-ри, 1985. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци12–26.
Легурска, П. авт, 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци5–9.
1984
Легурска, П. & Сираков, А. авт-ри, 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай