Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Стефанова  [Clear All Filters]
1994
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. В Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“, с-ци 142 – 152.
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 568 –576.
Стефанова, М. авт, 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 576 – 584.
1990
Стефанова, М. авт, 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, с-ци198 – 206.
1984
Стефанова, Л. авт, 1984. Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с123.
1978
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Subscribe to Синдикирай