Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Стефанова, Марияна  [Clear All Filters]
1994
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, книга втора, . . .ите. В Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“, с-ци 142 – 152.
Стефанова, М. авт, 1994. Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 568 –576.
Стефанова, М. авт, 1994. Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. В Хуманитарно обучение и възпитание. ВВМУ Н. Й. Вапцаров, с-ци 576 – 584.
1990
Стефанова, М. авт, 1990. За българския етикет като семиотична система. Проблеми на социолингвистиката, 2, с-ци198 – 206.
Subscribe to Синдикирай