Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Муталимова  [Clear All Filters]
1979
Муталимова, М. авт, 1979. Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци17–23.
1976
Муталимова, М.А. авт, 1976. Дательный самостоятельный в древнеболгарском и в старобелорусских переводах. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци41–45.
Subscribe to Синдикирай