Skip to content Skip to navigation

модел

Трансформации на образа на жената в романа „Кръв“. Модел на неустойчивата идентификация

Идентификацията на персонажите в рамките на художествения текст на романа „Кръв“ на Константин Константинов е проблематична и трансформативна. Героите в текста откриват външно положен за тях обект, спрямо който се осъществява психологическото им отъждествяване и по този начин конструират собствените си образи.

Бягство от уикичетенето

В немалко инициативи по проекти, свързани с проблема четене ‒ приучаване към четене, възпитаване в четене, осмисляне на прочетеното, изграждане на „вкус“ към четеното  ‒ мотивираща е изходната теза, че днес се чете по-малко. Точна статистика обаче липсва – например отсъстват данни от какви книги се интересува съвременният човек. Тезата се изгражда от непреки показатели.

Subscribe to модел