Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2014
Велчева, Б., 2014. Една ценна българска книга. Българска реч, 20(1), pp.87-89.
Илиев, Д., 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. In В. Герджикова, ed. Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 127-135.
Стефанов, В., 2014. За почитанието към книгите. Българска реч, 20(1), pp.7-8.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Парижкова, Л., 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. In Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции. София: За буквите – О писменехь, pp. 123–128.
Митринов, Г., 2014. Къде се намира Западна Тракия?. Българска реч, 20(2), pp.54-59.

Pages

Subscribe to Syndicate