Skip to content Skip to navigation

Лесното в трудния български език

TitleЛесното в трудния български език
Publication TypeBook
Year of Publication2014
AuthorsХаджиева, Е, Влахова, Р, Велкова, Й, Шушлина, В, Асенова, А
Series TitleБългарски език като чужд
Number of Pages333
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9786191760213
KeywordsБългарски език – български език като чужд; български език – учебници
Abstract

Учебникът „Лесното в трудния български език“ представлява компактен общ курс по български език за чужденци, включващ нова система от образователни подходи за практиките на чуждоезиковото обучение, с което заема своето иновативно място сред учебните пособия в българската приложна лингвистика. Той е предназначен за обучение на чужденци с различна степен на лингвистична компетентност, както начинаещи, така и напреднали или подготвящи се за полагането на сертификатни езикови изпити. Точно тази компактност на разработката на всички езикови равнища определя спецификата на учебника като високофункционален и съобразен с общоевропейските стандарти в чуждоезиковото обучение. Съдържанието е структурирано в 30 урочни единици и Приложения с диктовки, фразарий, фразеологизми, тестове и таблици с граматически факти, които затрудняват изучаващите български език. Представеният учебен материал отговаря на стандартите за степен на владеене на чужд език на традиционно утвърдените нива:

  • от 1 до 10 урок - ниво А1;
  • от 1 до 17 урок - ниво А2;
  • от 1 до 23 урок - ниво В1 ;
  • от 1 до 30 урок - ниво В2.

Като основно учебно помагало за изучаването на българския език от чуждестранни граждани, а също и от членовете на българските общности в чужбина, учебникът се отличава с утвърждаването на редица модели и рубрики, позволяващи „трудните" специфики на българския език да бъдат възприети по-лесно. Един от тези модели е краткият уводен курс по българска фонетика, фонетиката рядко присъства в учебните пособия за изучаването на българския език като чужд, а трябва да се отбележи, че именно тя кореспондира пряко с говоренето, респективно с писмото, както и със слушането.

Овладяването на базисните фонетични норми на чуждия език е задължителна предпоставка за ефективното му изучаване. Затова към учебника е приложен и аудиодиск с учебните текстове.

От рубриките особен акцент представляват „Етикет за всеки ден", „Повече лексика", „Запомнете", „Разбирате ли?". Внимателният подбор на представените литературни форми също е подчинен на общата идея на учебника да се опознае по-лесно „трудният" български език и българското културно пространство като част от европейското (в рамките на което българският език се отнася към малко изучаваните и редки езици). Поради тази причина са включени и произведения на представители на съвременната българска интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Георги Господинов, Деян Енев, Милен Русков, Теодора Димова и др., образци, които допринасят за културния прочит „плюс" на една нова действителност. А това предполага, от една страна, обогатяването на чуждоезичната естетическа рецепция, а, от друга, скъсяването на дистанцията между изучаващите „екзотичното" присъствие на „непознатото" и самото „непознато", като по този начин то се превръща в едно естествено социокултурно общуване, макар и в чужда среда.

Citation KeyХаджиева2014
Лесното в трудния български език
Subscribe to Syndicate