Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2009
Вачкова, К., 2009. Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), p.163.
Радева, В., 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч, 15(3), pp.136 – 138.
Георгиева, В., 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.21–35.
Федер, У., 2009. Превод и традиция в православното славянство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), pp.99–102.
Боров, Т., 2009. Сградата на Народната библиотека: Накратко разказана дълга печална история. In Т. Янакиева, ed. Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 497–524.
Холанди, Р., 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.5–22.

Pages

Subscribe to Syndicate