Skip to content Skip to navigation

Руселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г.

TitleРуселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsДжонова, М
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination126 – 132
Publication Languagebul
Citation KeyДжонова2009а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate