Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2012
Грашева, Л., 2012. За светския фактор в средновековното книгопроизводство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), pp.86–96.
Попов, К., 2012. Износване на думата. Българска реч, 18(1), p.46.
Шамарова, С., 2012. К вопросу о теолингвистике: Задачи, объект, методы и основные направления. Research Journal: Международный научно-исследовательский журнал, Филологические науки. Available at: http://research-journal.org/featured/languages/k-voprosu-o-teolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/ [Accessed 20.10.2014AD].
Уелбек, М., 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Попов, К., 2012. Книгата – вечен извор на знание. Българска реч, 18(2), pp.5–7.
Марти, Р., 2012. Кой може да пише думи на водата?. Българска реч, 18, pp.5–13.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Албена, Х., 2012. Комунистическият национализъм. In П. Дойнов, ed. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Accessed 02.05.2014AD].
Колет, С., 2012. Котката, София: ФАМА.
Първото издание е от 1933 г.
Детрез, Р., 2012. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. In Н. Аретов, ed. Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб, pp. 416–432.

Pages

Subscribe to Syndicate