Skip to content Skip to navigation

Protoevangelium Jacobi

Евангелските цитати и парафрази в Протоевангелието на Яков

Новозаветните цитати в ранните християнски съчинения представляват предизвикателство за изследователите. Това се дължи на факта, че в първите години християнският канон на новозаветните четива не е бил окончателно установен (Metzger 1987).

Думи със значение 'утроба' в двата превода на Протоевангелието на Яков

Протоевангелието на Яков възниква около средата на II в. сл. Хр. на гръцки език (вж. Христова 1992: 11, както и цитираната там библиография). Жанрово текстът се определя като квазиканонически апокриф, т.е. ползва се с висок авторитет наравно с официалната литература, но не е включен в канона1.

Subscribe to Protoevangelium Jacobi