Skip to content Skip to navigation

Ели Попова

Българска библиотечно-информационна асоциация

Ели Попова работи в екип на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), който през периода 2010–2015 г. изпълнява проект „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“. Има богат професионален опит от своята работа в регионална, университетска библиотека, както и в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Завършва докторантура в СУ – Философски факултет, катедра „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ – върху   темата „Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество“. Публикува в професионалния печат: сп. „Библиотека“, сп. „ББИА онлайн“.

 

Ключови думи: