Skip to content Skip to navigation

Андрей Лешков

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Андрей Лешков (1960) е доктор по философия, работи в Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Научните му интереси засягат тематичните области естетика, история на мисълта, теория на културата, логика на хуманитаристиката. Към публикациите му от последно време спадат: „Заинтересоваността от незаинтересованост. Към въпроса за самоопределянето на артистичното присъствие“ [e-Scriptum. Публикация от 15.07.2013; достъп на: http://e-scriptum.com/zainteresovanostta-ot-nezinteresovanost/?print=pdf.] „Границите на естетизма“ [Философски алтернативи, XXII (2013), №3], а също „Аурата на модността и модността на аурата“ [Философски алтернативи, XXIII (2014), №4]. Скоро се очаква появата на неговата книга „Светът като творба? Философия и естетизъм“ [Издателство „Проектория“]. 

Ключови думи: