Skip to content Skip to navigation

Йорданка Велкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Йорданка Георгиева Велкова е главен асистент доктор в катедра Български език като чужд, факултет Славянски филологии, СУ Св. Климент Охридски. Завършила е специалност Българска филология и магистърска програма Лингвистика. През 2008-2011 г. е редовен докторант в СУ по специалност Български език (Фонетика). През юни 2012 защитава дисертация на тема Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко. Научните ѝ интереси са в областта на фонетика и (морфо)фонология, диалектология, морфология, чуждоезиково обучение и разговорна реч.