Skip to content Skip to navigation

Отзиви

Пътят на българската книга в първите години след Освобождението

Книгата като предмет не присъства в човешкото битие единствено до границата на своята материя. По традиция, но далеч от клишето, тя има дълбок метафизичен смисъл в нашето съзнание, което ù придава по-особена роля от останалите вещи. С това почти диаболистично начало откроявам едно лице на книгата, което няма да видим в труда на Васил Загоров „Българската книга (1878–1912). От възрожденския идеал до комерсиализацията“, защото неговото внимание е насочено към една много по-реална и прагматична представа за нея.

Женското и мъжкото говорене – партньорство и/или различие

Монографията на Е. Хаджиева и А. Асенова Пол и език – иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели навлиза в полето на многобройните атрактивни търсения и интеракции между пол и език. Терминът gender, както и дисциплината gender studies продължават да бъдат нови за българската хуманитаристика и култура въобще.

Иновативни изследователски практики

Книгата Реч, етикет, културни традиции е част от поредицата учебни пособия по български език като чужд от екипи на катедра Български език като чужд. Въпросите, свързани с обучението по български език като чужд, са особено актуални с оглед нарастващия брой чуждестранни студенти и специализанти с различни научни интереси в СУ „Св.

Професор в очила, или за интерферентните грешки на руси

Монографията Интереференция между сродни езици в психолингвистичен аспект (2013) на доц. д-р Елена Хаджиева разглежда актуален проблем на междуезиковата интерференция в резултат на взаимодействието на системите на   контактуващи си  славянски езици – български и руски. Изследването се основава на дългогодишните наблюдения на авторката върху устната и писмената реч при изучаването на български език от руси.

Subscribe to Отзиви