Skip to content Skip to navigation

Notes for the Authors


Content

Littera et Lingua publishes full articles, brief notices, book-reviews, project briefings, news in the field, and pointers of broad interest about research and education in Slavonic studies.

Special Students' Policy

The Littera et Lingua Journal kindly appreciate materials from students. The student's article must be accompanied with the written evaluation from their lecturer.

Languages

The author could submit his/her material in all Slavonic languages, English, German and French. The abstract should be in language different from the language of your paper.

The Length of Your Material

The length of your material should be not longer than 40 standard print pages, including references, and any back matters.

Agreement between the author and the editors

Преди да представите материала е нужно да попълните един формуляр и да го изпратите на електронната поща на списанието. Бланката на формуляра се помества в Portable document формат и може да бъде разгледана, попълнена и запазена от тук:

Author's Agreement

След като получи Вашия вариант редакторите ще Ви изпратят окончателния документ, който регламентира правните отношения между автор и издател.

Ways to submit your materiak

1. In Web Interface

За да поместите Вашия текст в Littera et Lingua, изберете Вход/Регистрация, въведете Вашите данни и от лявата страна ще се появи User menu. От тук нататък ще можете да предлагате материали за публикация. Ако нямате регистрация, попълнете полетата (всички са задължителни) и натиснете "Регистрирайте се". Ще получите известие на Вашия електронен адрес. За предпочитане е да използвате институционалния си електронен адрес. Веднъж регистрирани, ще можете да напишете своя материал директно в интернет-базирания интерфейс на списанието. Администраторът на сайта ще получи Вашата заявка и ще Ви отговори до няколко дена.

2. Through the electronic post

Редакцията приема материали по електронната поща, написани във форматите на MS Word (с разширения на файловете *.doc, *.docx, *.rtf) и OpenOffice / LibreOffice (с разширение *.odt).

Stylesheet Notes

Моля, придържайте се към следните изисквания за публикуването на Вашия материал в Littera et Lingua:

 • heading (Heading 1);
 • author's name
 • affiliation
 • abstract;
 • keywords;
 • text with footnotes;
 • references;
 • information about the author;
 • appendices.

Abstract

Дължината на резюмето следва да бъде от абзац, не по-голям от 1/3 страница в А4 формат, единична разредка. Текстът на резюмето се представя на два езика. Първият е на езика на публикацията, а вторият – на един от другите официални езици на списанието. Резюмето, което ще се вижда пряко от читателите на списанието, е на език, различен от основния материал. Другата версия се помества при метаинформацията, за да може да се индексира от търсещите машини в интернет. Рецензиите и кратките информации не е необходимо да бъдат придружавани от резюме.

Keywords

Ключовите думи към статията следва да се предоставят на два езика. Принципът е същият, както при резюметата. Сведете, по възможност, ключовите думи до десетина на брой.

Style sheet notes

Общите изисквания за оформянето на материалите почиват почти изцяло на същите правила, както Unified Stylesheet for Linguistics (http://linguistlist.org/pubs/tocs/ JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf) с някои особености, заети от Style sheet for Mouton journal (http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/mouton_journal_stylesheet.pdf) и други, които са характерни за българската или славистичната практика.

Изисквания към текста

Copyrights

Ако прилагате чужди графики, карти, видео или аудио материали, уверете се, че имате право за това, като съгласувате тяхното публикуване с носителите на авторските права.

Inner Headings

Вътрешните заглавия следва да се придържат към структурата на материала. Първото подзаглавие трябва бъде оформено със Заглавка 2 (Heading 2), a неговото подзаглавие със Заглавка 3 (Heading 3) и така нататък, до най-малкото в структурата заглавие. Това ще позволи автоматично подреждане на съдържанието в началото на публикацията. Всички заглавията следва да са подравнени вляво. Ако номерирате заглавията, не започвайте с 0.

Fonts and Encodings

Използвайте само Unicode-базирани шрифтове. Това е особено важно за материали, които съдържат знаци от старобългарската кирилица, глаголица, старогръцки или други писмени системи. За справка със стандарта вижте http://www.unicode.org. За старата кирилица и глаголица това включва шрифт като Bukyvede, безплатен за некомерсиална употреба (можете да го изтеглите от тук: http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/BukyVede.htm). За старото гръцко писмо изберете някой шрифт от страницата на Thesaurus Linguae Graecae (http://www.tlg.uci.edu/help/UnicodeTest.php). Ако пишете директно с интернет редактора на списанието, то отворете някоя текстообработваща програма, напишете тези части с особени знаци, които не се срещат на обикновената клавиатура, и ги вмъкнете във Вашия интернет редактор. Това важи и за символите от Международната фонетична азбука (International Phonetic Alphabet - IPA). Интернет-базиран редактор за писане с тези символи може да използвате от http://weston.ruter.net/projects/ipa-chart/view/keyboard/. В случай на нужда, приложете файл във формат PDF (Portable Document Format) към Вашия материал.

Използвайте курсив (italic) за:

 • думи, фрази и изречения, употребени като езикови примери;
 • изрази на чужд език;
 • заглавия на книги, списания, вестници и документи;
 • първа употреба на термин, за който предлагате дискусия във Вашия материал;
 • подчертаване на дума или фраза в цитат (курсивът мой) или (подч. мое).

Избягвайте употребата на получер (bold) или подчертан (underline) стил.

избягвайте употребата на главни и бити букви (small capitals) в текста, за да привлечете вниманието на читателя.

Languages and Language Example

Езиковите примери на два езика следва да се придържат към т. нар. Leipzig glossing rules (http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php. Например:

Mы с Марко поеха-л-и автобус-ом в Переделкино.

1PL COM Marko go-PST-PL bus-INS All Peredelkino.

we with Marko go-PST-PL bus-by to Peredelkino.

'Marko and I went to Perdelkino by bus.'

В този случай, взет от по-горе цитираната публикация, езикът на статията е английски. Ако статията е на друг език, то редове 2-4 следва да се преработят на съответния език

Transcriptions

При нужда от транскрипция, моля приложете схема на транскрипцията с подробно обяснение на значенията на символите.

Transliteration

Избягвайте транслитерацията. Ако това се окаже невъзможно за Вас, приложете схемата на транслитерираните символи

Citations in Article

Цитирането в статията става по следния образец: (Фамилия Година) – за цялата цитирана публикация или (Фамилия Година: страница) – за отделни части от нея. Ако името на автора е споменато преди цитата, то може да цитирате така (Година: страница). При колективен труд, енциклопедия или сборник се цитира името на редактора / редакторите (вж. и „Цитирана литература“). Примери:

 • For one author: (Якобсон 2000); For two authors: (Jakobson, Waugh 1979);
 • For three and more authors: (Francis et al. 2000) or (Франсис и др. 2000), if the title is in Cyrillic;
 • For several references of one author published in the same year: (Jakobson 1971a, 1971b);
 • For references of several authors: (Кодов 1970; Петров, Кодов 1973);
 • For one and the same author published in different language: (Якобсон 2000; Jakobson 1971a). Note that the name of the author is written in the writting system she/he wrote it;
 • For citation of whole chapter of the book: (Auer 2007: Ch. 3);
 • For citation of volume and chapter of it: (Пенев 1976: I, гл. 3);
 • For phototypic unchanged edition: (Jagić 1954 [1879]);
 • For citation of subsequen tpages: (Hockett 1964: 140–145), not (Hockett 1964: 140–5), т.е. следва да напишете пълната последователност на цитираните страници, без да употребявате изрази, като 140 и сл., 140 f., 140 and ff. и подобни;
 • Please, use the full combination of author's name and date and do not use expressions like  цит. съч., пак там, op. cit., loc. cit., ibid or similar.

Пространни цитати в статията

Кратките цитати (до 60 думи) се оформят с кавички, чиято употреба зависи от езика, на който е написан материалът (например за български: „цитат“).

По-дългите цитати се оформят като отделен абзац със задължително цитиране на източника.

Notes

Разположение

Бележките следва да са разположени преди списъка с цитираната литература с последователна номерация с арабски цифри. При текстообработващите програми това понякога е трудно за постигане. В такъв случай, изберете бележките да се появяват в края на Вашия материал.

Notes and List of References

Бележките не са библиография или цитирана литература. Моля, не използвайте бележките за цитиране на автори и заглавия, освен по начина, описан по-горе в „Цитиране в статията“.

List of References

 • Проверка на цитираните заглавия и автори.Преди да предадете Вашия материал, проверете дали всички автори и заглавия в материала са изброени в списъка на публикациите в края на Вашия текст и обратно.
 • Заглавие. Списъкът със споменатите библиографски посочки следва да носи наименованието „Цитирана литература“.
 • Цитирана литература и библиография. Моля, изброявайте само заглавия, които са споменати във Вашия материал. Библиографията е отделен жанр и следва да се представя като самостоятелна публикация, а не като част от Вашия материал.
 • Стилово оформяне. Оформяйте библиографските посочки и списъка с цитираната литература съгласно Journal Unified Style на Linguist List http://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf.
 • Статии и отделни части от сборници. При цитиране на статия или глава от книга упоменете редактора на сборника или книгата. Пример:

  Младенов, Иван. 2004.Прагматизмът на Ч. Пърс и философията след края на големите системи. В: Цвете Лазова и Ясен Захариев (ред.), Иван Саръилиев.Усилието да узнаваш. София: НБУ. 68-88.

 • Автори. Моля, не използвайте тирета (-, –, —) или някаква друга форма за съкращение на автор с повече от една цитирана публикация при изготвяне на списъка с цитираната литература. Изписвайте винаги името на автора. Не използвайте изрази като „и др.“ или „et al.“ при изброяване на авторите. Прилагайте винаги пълния списък на авторите, дори те да са многобройни.
 • Редактори. Използвайте имената на редакторите при позоваване на енциклопедии, справочници или колективни сборници. В текста при цитиране на колективни трудове използвайте имената на редакторите за посочки. Например:

  В текста: (Петканова 2003);

  В списъка с цитирана литература: Петканова, Донка (ред.). 2003. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар.

 • Издателства. Моля, допълнете информацията за издателството, публикувало цитираната книга. Изключениe от това правило може да се прави само за книги, публикувани в стари времена, но не по-късно от средата на XX век. Тази информация е свързана с авторските и издателските права.
 • Съкращения на имена на списания, сборници, енциклопедии и конференции. Моля, не съкращавайте тези имена.
 • Страници. Предоставяйте пълна информация за страниците на цитираните от Вас материали от списания, сборници или вестници.
 • Подреждане. Подредете библиографията в азбучен ред по фамилия на автора, като всяка единица е отделен абзац. При повече от едно заглавие на един и същи автор следвайте възходящ хронологичен ред – от най-старата към най-новата публикация. Използвайте буквите а, б, в (съответно a, b, c) за разграничаване на повече от едно издание на автора от една и съща година.

Illustrations and Graphic Files

Ако имате илюстрации, то те трябва да бъдат в JPG, GIF или PNG формат. Тяхната резолюция не трябва да бъде по-висока от 300 dpi. Ако не можете да ги вмъкнете в самата статия, изпратете ги на редакторите като прикрепени файлове, като укажете точно от коя публикация са и на кое място в нея трябва да бъдат поставени. Моля, добавете към статията си и списък на илюстративния материал, ако такъв съществува.

Information about the author

Към материала приложете също така справка за Вас самия/самата. Информацията трябва да е кратка (с размера на резюмето) и да включва:

 • Вашата академична позиция (в случай, че имате такава);
 • името на институцията, в която работите;
 • факултет, катедра (секция) или друго име на звеното в структурата в институцията, където работите;
 • информация за полето на Вашите интереси и области на основните Ви трудове;
 • електронна поща и интернет страница, ако имате такава.

Acknowledgements

Ако Вашата публикация е част от спонсориран проект и/или искате да изкажете специални благодарности някому, моля укажете това в отделна част, след основния текст на Вашия материал. Тази информация ще бъде включена като отделна бележка.

Editorial Process

Изпратените материали се разглеждат от редакторитена Littera et Lingua, след което получавате електронно съобщение за решението на редколегията. Ако текстът е приет за издаване, преди публикуването му Вие ще получите предложения на редакторите и/или рецензентите за вероятни поправки, допълнения и съгласувания. В разстояние на две седмици авторите могат да изпратят на редакторите своите промени и предложения. След постигане на договореност относно окончателния вариант на текста, той се се представя в рамките на съответния брой на електронното списание.