Skip to content Skip to navigation

От редакцията

Този брой е посветен на психолингвистиката – дисциплина, която в България има своите талантливи изследователи, но все още не е достатъчно популярна и известна дори сред езиковедите. Затова редакцията се обърна към нашите колеги Юлияна Стоянова и Андреана Ефтимова, които се съгласиха да станат наши гост-редактори и да ни помогнат при съставителството.

С този брой се поставя и началото на серия от публикации, свързани с представянето на научни проекти, от които вече има създадена продукция. В този смисъл се цели популяризиране, както на инициативите, така и на достигнатите от екипите резултати, сред по-широк кръг от хора.

Много близка до тематиката на броя е публикацията на Васил Райнов Когнитивните измерения в науките за езика. Тя представя етап от дейността на Института за български език  по програмата „Леонардо да Винчи“. 

Важен както за научната общност, така и за широката публика, е и вторият проект на Института – Електронна база данни на микротопонимите от Западна България. Това е пилотен проект с амбициозната цел да документира днешните и едновремешните сведения за микротопонимите, да подреди и класифицира събираните повече от 50 години материали, да ги въведе в база от данни и ги свърже със модерни интернет технологии. 

Редактори на броя: Андрей Бояджиев, Татяна Ангелова, Биляна Радева и Радостина Велева.

Гост-редактори на частта, посветена на психолингвистиката, са Юлияна Стоянова и Андреана Ефтимова.

Приятно четене!

Година: 
2011
Том: 
8
Книжка: 
1
Рубрика в списание Littera et Lingua: